Skip to main content

Algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle producten en diensten van Yolknet. Ze gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Download algemene voorwaarden (pdf 136 KB)

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Yolknet: de gebruiker van de Voorwaarden, met KvK-nummer 27281066;
Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, tekening- en ontwerprechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, evenals technische en commerciële knowhow, methodes en concepten, al dan niet vatbaar voor octrooi;
Zakenrelatie: iedere natuurlijke persoon (niet zijnde een Consument) of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en die met Yolknet een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en die met Yollknet een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan;
Klant: iedere Consument en Zakenrelatie;
Offerte: elk aanbod van Yolknet;
Werk: door of namens Yolknet voor de Klant al dan niet in digitale vorm te realiseren of gerealiseerde werken of te verrichten diensten;
Overeenkomst: een overeenkomst (met bijlagen) die tussen Yolknet en de Klant wordt gesloten;
Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot: overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, oorlog, oproer, onwerkbaar weer, personeelsgebrek, terroristische dreiging, pandemie, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in levering van energie, storingen in netwerken, uitval van hardware of apparatuur en alle overige omstandigheden waardoor de uitvoering van het werk wordt verboden of belemmerd, zowel bij Yolknet als bij de door Yolknet ingeschakelde derden;
Vertrouwelijke Informatie: alle mondeling of schriftelijk door een van de partijen verstrekte informatie die duidelijk vertrouwelijk is, evenals alle informatie waarvan de betreffende partij verklaart dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Onder Vertrouwelijke Informatie valt in elk geval: persoonsgegevens, adresgegevens, klant-/leveranciersdossiers, knowhow en (bedrijfs-) informatie die zal worden gedeeld bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan een partij kennis neemt, en de inhoud van de Overeenkomst en de Voorwaarden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten en hieruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de levering van Werk door Yolknet en/of aan Yolknet verbonden bedrijven.
2.2. In het geval dat specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
2.4. Algemene voorwaarden van de Klant of derden worden door Yolknet uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
2.5. Kopjes boven artikelen beperken of verruimen de inhoud van een (onderdeel van een) artikel niet. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.6. Niets in deze Voorwaarden is van invloed op de bepalingen die voor Consumenten van dwingend recht zijn.

Artikel 3 - Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

3.1. Alle Offertes door Yolknet gedaan zijn 30 dagen geldig en geheel vrijblijvend. Een Overeenkomst komt eerst tot stand na rechtsgeldige ondertekening door de Klant of nadat Yolknet de Overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet per e-mail, dan wel indien een aanvang is genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW komt geen Overeenkomst tot stand, indien de aanvaarding door de Klant van een Offerte van Yolknet (ondergeschikte) afwijkingen van die Offerte bevat, tenzij Yolknet die (ondergeschikte) afwijkingen schriftelijk aanvaardt.
3.3. Een samengestelde Offerte kan door de Klant slechts geheel worden aanvaard.
3.4. De Klant stemt met de totstandkoming van de Overeenkomst in met het gebruik van communicatie via de elektronische weg (o.a. e-mail).
3.5. Gegevens in brochures of websites, afbeeldingen, presentaties, technische specificaties, mondelinge mededelingen etc. binden Yolknet niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Yolknet wordt bevestigd aan de Klant.
3.6. Yolknet behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Prijzen en prijswijzigingen

4.1. Door Yolknet opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden (9:00 tot 17:00 uur) en exclusief btw en andere heffingen al dan niet van overheidswege en op basis van de door Yolknet genoemde aantallen.
4.2. Yolknet is gerechtigd haar tarieven in geval van een Overeenkomst met de Klant aan te passen. De Klant accepteert deze prijswijziging indien deze het directe gevolg is van de wijziging van externe factoren. Elke wijziging van het van toepassing zijnde tarief die in het nadeel van de Klant is, zal minimaal twee weken voor het van kracht worden ervan schriftelijk gemeld worden.
Indien de tarievenwijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Prijzen of andere condities (niet zijnde de Voorwaarden) vermeld in een Offerte gelden niet voor nadere Overeenkomsten of nabestellingen.
4.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 4.2 van de Voorwaarden is Yolknet gerechtigd de overeengekomen prijzen bij Overeenkomst, waaronder abonnementsprijzen, met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar te verhogen overeenkomstig het prijsindexcijfer van levensonderhoud gepubliceerd door het CBS.

Artikel 5 - Looptijd, opschorting, verrekening, beëindiging en (tussentijdse) opzegging

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5.2. Indien tussen Yolknet en de Klant een Overeenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) is gesloten, gaat deze Overeenkomst in op de eerste dag van de te leveren dienst of prestatie tenzij schriftelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen.
5.3. De Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten, wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd indien de Overeenkomst niet schriftelijk minimaal één maand voor het einde van de initiële looptijd of van de verlengingsperiode door één van de partijen is beëindigd. In het geval dat een Overeenkomst voor een bepaalde tijd stilzwijgend verlengd wordt, gebeurt dit onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke Overeenkomst.
5.4. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Yolknet heeft Yolknet het recht op onmiddellijke betaling door de Klant van een schadevergoeding bestaande uit de vervallen nog niet betaalde termijnen en de termijnen die de Klant bij het in stand houden van de Overeenkomst gehouden zou zijn te voldoen, vermeerderd met renten en kosten. Ten aanzien van de hoogte van de hiervoor bedoelde schadevergoeding vormt de administratie van Yolknet dwingend bewijs, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
5.5. Yolknet is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen, indien:

 1.  een Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Yolknet na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven dat de Klant de overeengekomen verplichtingen niet zal nakomen;
 3. aan de Klant surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard, een (wettelijke) schuldenregeling van toepassing is verklaard, hij is toegelaten tot de WSNP of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen;
 4. door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Yolknet kan worden verlangd dat Yolknet de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
 5. zich, naar inzicht van Yolknet, omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Yolknet kan worden verlangd.

5.6. Indien beëindiging van de Overeenkomst aan Klant toerekenbaar is, heeft Yolknet recht op schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, die daardoor (in)direct ontstaan.
5.7. Door een beëindiging van de Overeenkomst zijn de vorderingen van Yolknet op de Klant onmiddellijk volledig opeisbaar.
5.8. De Zakenrelatie doet hierbij afstand van het recht tot verrekening, ontbinding of opschorting van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Daarmee doet de Zakenrelatie eveneens afstand van de mogelijkheid van een beroep op artikel 6:271 BW.

Artikel 6 - Opdracht

6.1. Voor zover een Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft, wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitgesloten.
6.2. De Klant, die opdrachtgever is, is niet gerechtigd een Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7 - Rechten van Yolknet en verplichtingen van de Klant

7.1. De Klant verbindt zich werknemers van Yolknet, dan wel door Yolknet in te schakelen derden tijdig, ongehinderd en kosteloos toegang te verschaffen, tot de locatie, waar de uitvoering van de Overeenkomst dient plaats te vinden.
7.2. Yolknet is in tegenstelling tot de Klant gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiend uit een Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Met dit artikel wordt goederenrechtelijke werking beoogd. De Klant erkent op voorhand het recht van voornoemde derden om alle rechten, verbonden aan de vorderingen, bevoegdheden en (eigendoms-)rechten te kunnen uitoefenen (jegens de Klant). Yolknet zal in geval van overdracht als bedoeld in dit artikel de Klant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.
7.3. Indien onder het Werk valt het ontwerpen en/of bouwen van een website, is de Klant verplicht om een bijpassend hostingpakket en/of licentie bij Yolknet af te nemen, tenzij anders overeengekomen.
7.4. Yolknet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking systemen onderliggend aan het Werk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Yolknet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem. De Klant heeft dan geen enige vorm van restitutie of schadevergoeding. Yolknet spant zich in om ervoor te zorgen dat de belasting van de systemen tijdens voornoemd onderhoud c.q. aanpassingen of verbeteringen wordt geminimaliseerd. Yolknet kan het uitblijven van belasting niet garanderen.
7.5. Yolknet is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlogprocedure, in het account en in de e-mailadressen gerelateerd aan het Werk, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding en/of restitutie ontstaat.
7.6. Indien het afnemen van een webhostingpakket door de Klant onderdeel van de Overeenkomst
vormt, controleert Yolknet (via de server) wekelijks het verbruik van het webhostingpakket. Bij een overschrijding van het toegestane gebruik wordt de Klant hierover geïnformeerd door Yolknet.
Indien de Klant vervolgens wederom het toegestane gebruik overschrijdt, staat het Yolknet vrij om een meerprijs in rekening te brengen.
7.7. Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam gelden de regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (maar niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Bij het aanvragen van een domeinnaam vervult Yolknet een bemiddelende rol en geeft Yolknet geen garantie dat een aanvraag voor een domeinregistratie wordt gehonoreerd. Totdat de Klant al hetgeen hij verschuldigd is aan Yolknet – rente en kosten inbegrepen – heeft betaald (en door Yolknet is ontvangen op de overeengekomen bankrekening) blijft een eventueel op verzoek van de Klant aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Yolknet. De Klant kan tot het moment van de volledige betaling geen rechten ontlenen aan de domeinnaam. Yolknet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verlies van de rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Yolknet niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Yolknet. Het is aan de Klant om dit te controleren en eventueel aan te passen.
7.8. Yolknet kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Yolknet gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens de Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient de Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Yolknet.
7.9. De Klant draagt – op verzoek van Yolknet – zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
7.10. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
7.11. De Klant is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, alsmede van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
7.12. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8 - Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Yolknet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contactgegevens, in de administratie van Yolknet. Een wijziging kan zowel schriftelijk als per e-mail worden gemeld. De klant wordt geïnformeerd door Yolknet wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s (al dan niet via het systeem) op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Yolknet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, deze algemene voorwaarden of gesloten overeenkomst.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, handleidingen of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Yolknet hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant bij deze toestemming aan Yolknet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Yolknet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Yolknet. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Yolknet hiertoe door de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9 - Levering en leveringstijd

 1. Levering van producten en/of diensten geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht of opdracht per e-mail. Evenals de aanlevering van gegevens, door Yolknet benodigde documenten en/of andere informatie.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Yolknet zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Yolknet niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.
 2. Yolknet is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Websites en webshops

 1. Voor websites en webshops draagt Yolknet er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers.
 2. Yolknet kan niet garanderen dat een ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. Bij oplevering doorlopen de websites en webshops verschillende tests en metingen. Hierdoor kan Yolknet een hoge kwaliteit van door haar ontwikkelde websites en webshops leveren.

Artikel 12 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders is vermeld.
 2. Yolknet heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee (2) kalenderweken na bekendmaking of een nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling of een mededeling per e-mail, op de website en/of nieuwsbrief van Yolknet. Indien de klant niet akkoord is met de prijswijzigingen heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen, met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden
 3. Zodra de datum van de inwerkingtreding van een prijswijziging passeert gaat Yolknet ervan uit dat de klant de wijzigingen aanvaardt.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Opdrachtgever is de vergoedingen die uit de voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Ze dienen per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Betaling kan per automatische incasso of factuur.
 5. Bij het niet tijdig ontvangen van de overeengekomen betaling behoudt Yolknet het recht de prestaties en leveringen (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Yolknet stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 7. Klant kan Yolknet machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
 8. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag Yolknet administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee (2) kalenderweken na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan Yolknet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Yolknet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Yolknet een vertragingsrente in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening en risico van klant.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Yolknet is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden en kan daar weinig of geen invloed op uitoefenen. Yolknet kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Yolknet of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Yolknet.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Yolknet (bijvoorbeeld voor schade) is uitgesloten. Daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Yolknet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden wegens schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Yolknet.
 4. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Yolknet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. Yolknet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 15 - Webhosting

 1. Yolknet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de klant en stelt deze niet ter beschikking van derden. Tenzij Yolknet hiertoe door de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is.
 2. Wekelijks controleert de server het verbruik van elk webhostingpakket. Bij een overschrijding wordt de klant hierover geïnformeerd via een herinneringsmail. Bij een structurele overschrijding en verschillende herinneringsberichten brengen we een meerprijs in rekening.

Artikel 16 - Domeinnamen

 1. Bij het aanvragen van een domeinnaam vervult Yolknet een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag voor domeinregistratie ook wordt gehonoreerd.
 2. Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam gelden de regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (maar niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
 3. Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Yolknet. De klant kan tot het moment van de volledige betaling geen rechten ontlenen aan de domeinnaam. Yolknet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verlies van de rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Yolknet beschikt over een klachtenprocedure en behandelt alle klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na constatering door opdrachtgever volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yolknet. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
 3. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de opdrachtgever hierover tijdig geïnformeerd door Yolknet met een indicatie wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Yolknet, zal in overleg met opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op, tenzij Yolknet schriftelijk anders aangeeft.

Download algemene voorwaarden (pdf 799 KB)
Download verwerkersovereenkomst (pdf 766 KB)

Versie: 6 mei 2018